علوم پنجم ابتدایی

عوامل کاهش وافزایش جمعیت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
229 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زنجیره غذایی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
226 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

راه های انتقال بیماری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
493 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مراحل رشد باکتری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زلزله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
254 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل فسیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
221 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کشش فنر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
271 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
166 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیرو

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
153 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بخارآب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
195 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد