علوم پنجم ابتدایی

نور طبیعی و نور مصنوعی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,277 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اتم و مولکول‌های آن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
15,411 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخلوط‌های یک‌نواخت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
10,273 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمعیّت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,901 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر انسان بر محیط زیست

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,442 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

محیط زیست

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,845 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انسان و محیط زیست

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,975 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دستگاه عصبی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,286 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

لمس کردن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بوییدن و چشیدن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,006 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد