فسیل

فسیل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,084 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چگونگی جمع‌آوری اطلاعات از فسیل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,010 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تاریخچه‌ی جان‌داران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,496 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استفاده از فسیل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,723 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فسیل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,769 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مراحل تشکیل فسیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
221 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فسیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
866 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل فسیل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
221 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد