صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,505 کیلو بایت MP3 910
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,357 کیلو بایت MP3 624
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 602
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 545
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 22,855 کیلو بایت MP3 570
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,970 کیلو بایت MP3 155
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,687 کیلو بایت MP3 162
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,557 کیلو بایت MP3 180
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,278 کیلو بایت MP3 142
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 6,020 کیلو بایت MP3 145
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 14,152 کیلو بایت MP3 171
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,200 کیلو بایت MP3 158
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,702 کیلو بایت MP3 153
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,647 کیلو بایت MP3 143
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,377 کیلو بایت MP3 135
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,645 کیلو بایت MP3 130
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 15,269 کیلو بایت MP3 140
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,772 کیلو بایت MP3 136
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,093 کیلو بایت MP3 141
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,831 کیلو بایت MP3 149

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد