صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,505 کیلو بایت MP3 1,874
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,357 کیلو بایت MP3 1,098
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 1,052
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 936
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 22,855 کیلو بایت MP3 1,000
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,970 کیلو بایت MP3 334
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,687 کیلو بایت MP3 355
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,557 کیلو بایت MP3 366
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,278 کیلو بایت MP3 326
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 6,020 کیلو بایت MP3 315
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 14,152 کیلو بایت MP3 318
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,200 کیلو بایت MP3 328
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,702 کیلو بایت MP3 300
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,647 کیلو بایت MP3 295
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,377 کیلو بایت MP3 287
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,645 کیلو بایت MP3 257
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 15,269 کیلو بایت MP3 284
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,772 کیلو بایت MP3 281
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,093 کیلو بایت MP3 298
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,831 کیلو بایت MP3 320

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد