صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,505 کیلو بایت MP3 4,080
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,357 کیلو بایت MP3 2,295
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 2,191
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 2,060
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 22,855 کیلو بایت MP3 2,114
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,970 کیلو بایت MP3 838
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,687 کیلو بایت MP3 782
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,557 کیلو بایت MP3 846
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,278 کیلو بایت MP3 710
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 6,020 کیلو بایت MP3 746
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 14,152 کیلو بایت MP3 705
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,200 کیلو بایت MP3 701
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,702 کیلو بایت MP3 752
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,647 کیلو بایت MP3 668
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,377 کیلو بایت MP3 627
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,645 کیلو بایت MP3 614
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 15,269 کیلو بایت MP3 676
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,772 کیلو بایت MP3 694
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,093 کیلو بایت MP3 732
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,831 کیلو بایت MP3 755

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد