صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,505 کیلو بایت MP3 3,174
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,357 کیلو بایت MP3 1,782
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 1,699
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 1,600
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 22,855 کیلو بایت MP3 1,624
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,970 کیلو بایت MP3 632
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,687 کیلو بایت MP3 578
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,557 کیلو بایت MP3 662
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,278 کیلو بایت MP3 545
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 6,020 کیلو بایت MP3 537
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 14,152 کیلو بایت MP3 542
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,200 کیلو بایت MP3 543
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,702 کیلو بایت MP3 498
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,647 کیلو بایت MP3 494
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,377 کیلو بایت MP3 486
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,645 کیلو بایت MP3 456
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 15,269 کیلو بایت MP3 509
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,772 کیلو بایت MP3 541
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,093 کیلو بایت MP3 541
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,831 کیلو بایت MP3 567

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد