صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: ی (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,505 کیلو بایت MP3 3,592
المعجم: ه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,357 کیلو بایت MP3 1,957
المعجم: و (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 1,880
المعجم: ن (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,669 کیلو بایت MP3 1,746
المعجم: م (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 22,855 کیلو بایت MP3 1,802
المعجم: ل (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,970 کیلو بایت MP3 713
المعجم: ک (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,687 کیلو بایت MP3 654
المعجم: ق (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,557 کیلو بایت MP3 724
المعجم: ف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,278 کیلو بایت MP3 601
المعجم: غ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 6,020 کیلو بایت MP3 597
المعجم: ع (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 14,152 کیلو بایت MP3 595
المعجم: ظ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,200 کیلو بایت MP3 598
المعجم: ط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,702 کیلو بایت MP3 550
المعجم: ض (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 3,647 کیلو بایت MP3 561
المعجم: ص (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,377 کیلو بایت MP3 532
المعجم: ش (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,645 کیلو بایت MP3 512
المعجم: س (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 15,269 کیلو بایت MP3 568
المعجم: ز (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,772 کیلو بایت MP3 597
المعجم: ر (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,093 کیلو بایت MP3 599
المعجم: ذ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,831 کیلو بایت MP3 646

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد