صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم 1,434 کیلو بایت MP3 200
درس اول (حوارات) 855 کیلو بایت MP3 193
درس اول (لغات جدید) 716 کیلو بایت MP3 220
درس اول 3,053 کیلو بایت MP3 206
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 191
المعجم (ه) 1,165 کیلو بایت MP3 192
المعجم (و) 1,275 کیلو بایت MP3 186
المعجم (ن) 1,931 کیلو بایت MP3 212
المعجم (م) 3,543 کیلو بایت MP3 194
المعجم (ل) 1,323 کیلو بایت MP3 184
المعجم (ک) 1,545 کیلو بایت MP3 170
المعجم (ق) 1,798 کیلو بایت MP3 173
المعجم (ف) 1,638 کیلو بایت MP3 161
المعجم (غ) 969 کیلو بایت MP3 160
المعجم (ع) 2,626 کیلو بایت MP3 152
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 161
المعجم (ط) 820 کیلو بایت MP3 149
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 168
المعجم (ص) 1,167 کیلو بایت MP3 159
المعجم (ش) 1,663 کیلو بایت MP3 139

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد