صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس دوم 1,434 کیلو بایت MP3 309
درس اول (حوارات) 855 کیلو بایت MP3 246
درس اول (لغات جدید) 716 کیلو بایت MP3 274
درس اول 3,053 کیلو بایت MP3 301
المعجم (ی) 447 کیلو بایت MP3 225
المعجم (ه) 1,165 کیلو بایت MP3 219
المعجم (و) 1,275 کیلو بایت MP3 212
المعجم (ن) 1,931 کیلو بایت MP3 245
المعجم (م) 3,543 کیلو بایت MP3 233
المعجم (ل) 1,323 کیلو بایت MP3 226
المعجم (ک) 1,545 کیلو بایت MP3 210
المعجم (ق) 1,798 کیلو بایت MP3 202
المعجم (ف) 1,638 کیلو بایت MP3 193
المعجم (غ) 969 کیلو بایت MP3 193
المعجم (ع) 2,626 کیلو بایت MP3 184
المعجم (ظ) 419 کیلو بایت MP3 191
المعجم (ط) 820 کیلو بایت MP3 177
المعجم (ض) 457 کیلو بایت MP3 195
المعجم (ص) 1,167 کیلو بایت MP3 191
المعجم (ش) 1,663 کیلو بایت MP3 174

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد