فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 438
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 429
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 325
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 313
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 306
شوک 6,968 کیلو بایت 84
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 95
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 86
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 75
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 72
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 87
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 96
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 87
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 83
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 93
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 86
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 88
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 86
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 75
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 77

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد