فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 312
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 304
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 221
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 218
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 215
شوک 6,968 کیلو بایت 68
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 74
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 59
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 52
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 52
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 59
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 68
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 62
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 63
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 69
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 67
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 65
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 65
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 53
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 53

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد