فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 104
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 122
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 79
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 78
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 82
شوک 6,968 کیلو بایت 29
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 25
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 19
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 19
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 19
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 28
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 30
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 25
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 28
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 27
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 23
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 22
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 27
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 19
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 22

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد