فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 189
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 203
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 143
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 145
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 138
شوک 6,968 کیلو بایت 46
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 46
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 35
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 32
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 33
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 40
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 44
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 38
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 40
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 49
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 39
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 35
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 40
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 31
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 33

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد