فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند 18,881 کیلو بایت 147
پسماند و بازیافت 21,782 کیلو بایت 146
بازیافت زباله‌های خاص 25,485 کیلو بایت 138
استاندارد 8,992 کیلو بایت 168
سازمان ملی استاندارد (8) 7,868 کیلو بایت 118
سازمان ملی استاندارد (7) 17,936 کیلو بایت 134
سازمان ملی استاندارد (6) 18,871 کیلو بایت 114
سازمان ملی استاندارد (5) 11,850 کیلو بایت 141
سازمان ملی استاندارد (4) 9,648 کیلو بایت 76
سازمان ملی استاندارد (3) 18,667 کیلو بایت 75
سازمان ملی استاندارد (2) 15,003 کیلو بایت 60
سازمان ملی استاندارد (1) 32,618 کیلو بایت 73
استاندارد 6,945 کیلو بایت 80
استاندارد 26,261 کیلو بایت 96
شجاعت 34,515 کیلو بایت 99
من حق دارم 6,976 کیلو بایت 144
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 788
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 803
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 549
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 503

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد