فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند 18,881 کیلو بایت 240
پسماند و بازیافت 21,782 کیلو بایت 234
بازیافت زباله‌های خاص 25,485 کیلو بایت 217
استاندارد 8,992 کیلو بایت 243
سازمان ملی استاندارد (8) 7,868 کیلو بایت 190
سازمان ملی استاندارد (7) 17,936 کیلو بایت 190
سازمان ملی استاندارد (6) 18,871 کیلو بایت 181
سازمان ملی استاندارد (5) 11,850 کیلو بایت 205
سازمان ملی استاندارد (4) 9,648 کیلو بایت 134
سازمان ملی استاندارد (3) 18,667 کیلو بایت 136
سازمان ملی استاندارد (2) 15,003 کیلو بایت 123
سازمان ملی استاندارد (1) 32,618 کیلو بایت 131
استاندارد 6,945 کیلو بایت 135
استاندارد 26,261 کیلو بایت 179
شجاعت 34,515 کیلو بایت 169
من حق دارم 6,976 کیلو بایت 221
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 922
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 997
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 648
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 581

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد