فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند 18,881 کیلو بایت 562
پسماند و بازیافت 21,782 کیلو بایت 584
بازیافت زباله‌های خاص 25,485 کیلو بایت 525
استاندارد 8,992 کیلو بایت 539
سازمان ملی استاندارد (8) 7,868 کیلو بایت 415
سازمان ملی استاندارد (7) 17,936 کیلو بایت 410
سازمان ملی استاندارد (6) 18,871 کیلو بایت 421
سازمان ملی استاندارد (5) 11,850 کیلو بایت 425
سازمان ملی استاندارد (4) 9,648 کیلو بایت 324
سازمان ملی استاندارد (3) 18,667 کیلو بایت 381
سازمان ملی استاندارد (2) 15,003 کیلو بایت 338
سازمان ملی استاندارد (1) 32,618 کیلو بایت 369
استاندارد 6,945 کیلو بایت 344
استاندارد 26,261 کیلو بایت 401
شجاعت 34,515 کیلو بایت 419
من حق دارم 6,976 کیلو بایت 575
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 1,372
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 1,564
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 910
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 872

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد