فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند 18,881 کیلو بایت 211
پسماند و بازیافت 21,782 کیلو بایت 202
بازیافت زباله‌های خاص 25,485 کیلو بایت 186
استاندارد 8,992 کیلو بایت 217
سازمان ملی استاندارد (8) 7,868 کیلو بایت 162
سازمان ملی استاندارد (7) 17,936 کیلو بایت 171
سازمان ملی استاندارد (6) 18,871 کیلو بایت 160
سازمان ملی استاندارد (5) 11,850 کیلو بایت 186
سازمان ملی استاندارد (4) 9,648 کیلو بایت 110
سازمان ملی استاندارد (3) 18,667 کیلو بایت 116
سازمان ملی استاندارد (2) 15,003 کیلو بایت 101
سازمان ملی استاندارد (1) 32,618 کیلو بایت 114
استاندارد 6,945 کیلو بایت 118
استاندارد 26,261 کیلو بایت 159
شجاعت 34,515 کیلو بایت 149
من حق دارم 6,976 کیلو بایت 186
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 881
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 914
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 616
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 549

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد