فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
ایستگاه پردازش و بازیافت پسماند 18,881 کیلو بایت 187
پسماند و بازیافت 21,782 کیلو بایت 171
بازیافت زباله‌های خاص 25,485 کیلو بایت 159
استاندارد 8,992 کیلو بایت 188
سازمان ملی استاندارد (8) 7,868 کیلو بایت 140
سازمان ملی استاندارد (7) 17,936 کیلو بایت 152
سازمان ملی استاندارد (6) 18,871 کیلو بایت 135
سازمان ملی استاندارد (5) 11,850 کیلو بایت 160
سازمان ملی استاندارد (4) 9,648 کیلو بایت 92
سازمان ملی استاندارد (3) 18,667 کیلو بایت 93
سازمان ملی استاندارد (2) 15,003 کیلو بایت 78
سازمان ملی استاندارد (1) 32,618 کیلو بایت 95
استاندارد 6,945 کیلو بایت 96
استاندارد 26,261 کیلو بایت 124
شجاعت 34,515 کیلو بایت 127
من حق دارم 6,976 کیلو بایت 166
نکات مهم ایمنی در ساخت و ساز 14,317 کیلو بایت 845
نکات مهم ایمنی در زلزله 10,770 کیلو بایت 884
سوختگی (3) 7,755 کیلو بایت 596
سوختگی (2) 7,474 کیلو بایت 528

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد