فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت پیوندی 7,620 کیلو بایت 1,681
بافت پیوندی 8,999 کیلو بایت 1,773
بافت پوششی 13,677 کیلو بایت 1,778
جلبک ولوکس 13,280 کیلو بایت 1,553
ساختار و وظایف کلروپلاست، میتوکندری، لیزوزوم، واکوئل 21,527 کیلو بایت 2,319
آشنایی با ساختار و وظایف اجزای درون سلول 34,346 کیلو بایت 2,998
تریکودینا 10,431 کیلو بایت 2,037
آنزیم، متابولیسم و آدنوزین تری فسفات 12,259 کیلو بایت 1,602
آنزیم‌ها 10,971 کیلو بایت 1,764
پروتئین‌ها 10,983 کیلو بایت 2,215
لیپیدها 21,380 کیلو بایت 1,823
کربوهیدرات 262,620 کیلو بایت 1,854
ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی 17,987 کیلو بایت 2,568
مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت 11,577 کیلو بایت 3,308
زیست‌شناسی 9,458 کیلو بایت 2,698

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد