فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت پیوندی 7,620 کیلو بایت 1,819
بافت پیوندی 8,999 کیلو بایت 1,935
بافت پوششی 13,677 کیلو بایت 2,389
جلبک ولوکس 13,280 کیلو بایت 1,737
ساختار و وظایف کلروپلاست، میتوکندری، لیزوزوم، واکوئل 21,527 کیلو بایت 2,672
آشنایی با ساختار و وظایف اجزای درون سلول 34,346 کیلو بایت 3,188
تریکودینا 10,431 کیلو بایت 2,259
آنزیم، متابولیسم و آدنوزین تری فسفات 12,259 کیلو بایت 1,742
آنزیم‌ها 10,971 کیلو بایت 1,890
پروتئین‌ها 10,983 کیلو بایت 2,369
لیپیدها 21,380 کیلو بایت 2,023
کربوهیدرات 262,620 کیلو بایت 2,042
ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی 17,987 کیلو بایت 2,743
مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت 11,577 کیلو بایت 3,444
زیست‌شناسی 9,458 کیلو بایت 2,843

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد