فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت پیوندی 7,620 کیلو بایت 1,782
بافت پیوندی 8,999 کیلو بایت 1,907
بافت پوششی 13,677 کیلو بایت 2,361
جلبک ولوکس 13,280 کیلو بایت 1,685
ساختار و وظایف کلروپلاست، میتوکندری، لیزوزوم، واکوئل 21,527 کیلو بایت 2,608
آشنایی با ساختار و وظایف اجزای درون سلول 34,346 کیلو بایت 3,157
تریکودینا 10,431 کیلو بایت 2,208
آنزیم، متابولیسم و آدنوزین تری فسفات 12,259 کیلو بایت 1,716
آنزیم‌ها 10,971 کیلو بایت 1,864
پروتئین‌ها 10,983 کیلو بایت 2,337
لیپیدها 21,380 کیلو بایت 1,970
کربوهیدرات 262,620 کیلو بایت 1,995
ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی 17,987 کیلو بایت 2,726
مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت 11,577 کیلو بایت 3,414
زیست‌شناسی 9,458 کیلو بایت 2,812

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد