فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت پیوندی 7,620 کیلو بایت 1,739
بافت پیوندی 8,999 کیلو بایت 1,861
بافت پوششی 13,677 کیلو بایت 1,857
جلبک ولوکس 13,280 کیلو بایت 1,640
ساختار و وظایف کلروپلاست، میتوکندری، لیزوزوم، واکوئل 21,527 کیلو بایت 2,532
آشنایی با ساختار و وظایف اجزای درون سلول 34,346 کیلو بایت 3,107
تریکودینا 10,431 کیلو بایت 2,143
آنزیم، متابولیسم و آدنوزین تری فسفات 12,259 کیلو بایت 1,671
آنزیم‌ها 10,971 کیلو بایت 1,824
پروتئین‌ها 10,983 کیلو بایت 2,288
لیپیدها 21,380 کیلو بایت 1,904
کربوهیدرات 262,620 کیلو بایت 1,936
ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی 17,987 کیلو بایت 2,682
مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت 11,577 کیلو بایت 3,368
زیست‌شناسی 9,458 کیلو بایت 2,765

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد