فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت پیوندی 7,620 کیلو بایت 1,601
بافت پیوندی 8,999 کیلو بایت 1,672
بافت پوششی 13,677 کیلو بایت 1,704
جلبک ولوکس 13,280 کیلو بایت 1,489
ساختار و وظایف کلروپلاست، میتوکندری، لیزوزوم، واکوئل 21,527 کیلو بایت 2,170
آشنایی با ساختار و وظایف اجزای درون سلول 34,346 کیلو بایت 2,890
تریکودینا 10,431 کیلو بایت 1,895
آنزیم، متابولیسم و آدنوزین تری فسفات 12,259 کیلو بایت 1,523
آنزیم‌ها 10,971 کیلو بایت 1,684
پروتئین‌ها 10,983 کیلو بایت 2,131
لیپیدها 21,380 کیلو بایت 1,769
کربوهیدرات 262,620 کیلو بایت 1,781
ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی 17,987 کیلو بایت 2,485
مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت 11,577 کیلو بایت 3,244
زیست‌شناسی 9,458 کیلو بایت 2,654

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد