فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت پیوندی 7,620 کیلو بایت 1,651
بافت پیوندی 8,999 کیلو بایت 1,732
بافت پوششی 13,677 کیلو بایت 1,755
جلبک ولوکس 13,280 کیلو بایت 1,529
ساختار و وظایف کلروپلاست، میتوکندری، لیزوزوم، واکوئل 21,527 کیلو بایت 2,262
آشنایی با ساختار و وظایف اجزای درون سلول 34,346 کیلو بایت 2,953
تریکودینا 10,431 کیلو بایت 1,993
آنزیم، متابولیسم و آدنوزین تری فسفات 12,259 کیلو بایت 1,579
آنزیم‌ها 10,971 کیلو بایت 1,738
پروتئین‌ها 10,983 کیلو بایت 2,189
لیپیدها 21,380 کیلو بایت 1,801
کربوهیدرات 262,620 کیلو بایت 1,826
ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی 17,987 کیلو بایت 2,529
مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت 11,577 کیلو بایت 3,288
زیست‌شناسی 9,458 کیلو بایت 2,679

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد