فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
بافت پیوندی 7,620 کیلو بایت 1,908
بافت پیوندی 8,999 کیلو بایت 2,020
بافت پوششی 13,677 کیلو بایت 2,494
جلبک ولوکس 13,280 کیلو بایت 1,835
ساختار و وظایف کلروپلاست، میتوکندری، لیزوزوم، واکوئل 21,527 کیلو بایت 2,809
آشنایی با ساختار و وظایف اجزای درون سلول 34,346 کیلو بایت 3,288
تریکودینا 10,431 کیلو بایت 2,358
آنزیم، متابولیسم و آدنوزین تری فسفات 12,259 کیلو بایت 1,830
آنزیم‌ها 10,971 کیلو بایت 1,983
پروتئین‌ها 10,983 کیلو بایت 2,458
لیپیدها 21,380 کیلو بایت 2,145
کربوهیدرات 262,620 کیلو بایت 2,151
ویژگی‌های عنصر کربن، پلی‌مر، هیدرولیز و سنتز آب‌دهی 17,987 کیلو بایت 2,846
مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت 11,577 کیلو بایت 3,527
زیست‌شناسی 9,458 کیلو بایت 2,938

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد