فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 828
شوک 6,968 کیلو بایت 423
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 498
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 429
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 414
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 403
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 477
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 450
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 376
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 412
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 463
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 551
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 1,149
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 428
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 363
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 385
ارزیابی، جستجو و نجات (3) 14,641 کیلو بایت 355
ارزیابی، جستجو و نجات (2) 10,009 کیلو بایت 315
ارزیابی، جستجو و نجات (1) 8,786 کیلو بایت 331
کنترل محیطی و اطفاء حریق 12,789 کیلو بایت 364

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد