فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 608
شوک 6,968 کیلو بایت 251
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 292
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 261
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 242
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 239
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 293
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 281
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 232
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 248
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 295
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 300
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 584
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 248
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 224
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 237
ارزیابی، جستجو و نجات (3) 14,641 کیلو بایت 182
ارزیابی، جستجو و نجات (2) 10,009 کیلو بایت 165
ارزیابی، جستجو و نجات (1) 8,786 کیلو بایت 184
کنترل محیطی و اطفاء حریق 12,789 کیلو بایت 184

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد