فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 730
شوک 6,968 کیلو بایت 349
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 408
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 353
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 336
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 334
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 392
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 365
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 306
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 333
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 387
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 448
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 897
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 331
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 303
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 321
ارزیابی، جستجو و نجات (3) 14,641 کیلو بایت 273
ارزیابی، جستجو و نجات (2) 10,009 کیلو بایت 242
ارزیابی، جستجو و نجات (1) 8,786 کیلو بایت 263
کنترل محیطی و اطفاء حریق 12,789 کیلو بایت 281

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد