فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 557
شوک 6,968 کیلو بایت 209
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 244
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 226
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 201
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 194
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 252
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 242
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 199
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 214
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 258
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 262
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 355
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 210
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 194
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 209
ارزیابی، جستجو و نجات (3) 14,641 کیلو بایت 149
ارزیابی، جستجو و نجات (2) 10,009 کیلو بایت 142
ارزیابی، جستجو و نجات (1) 8,786 کیلو بایت 155
کنترل محیطی و اطفاء حریق 12,789 کیلو بایت 157

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد