فیلم های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
سوختگی (1) 7,438 کیلو بایت 501
شوک 6,968 کیلو بایت 182
زخم‌ها و خونریزی‌ها 13,319 کیلو بایت 218
حمل مصدوم (4) 3,358 کیلو بایت 194
حمل مصدوم (3) 7,925 کیلو بایت 170
حمل مصدوم (2) 9,778 کیلو بایت 173
حمل مصدوم (1) 6,033 کیلو بایت 225
احیای قلبی ریوی (cpr) (3) 5,024 کیلو بایت 216
احیای قلبی ریوی (cpr) (2) 5,599 کیلو بایت 184
احیای قلبی ریوی (cpr) (1) 4,626 کیلو بایت 194
آسیب‌های استخوانی و مفاصل 5,492 کیلو بایت 235
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (2) 13,469 کیلو بایت 234
تنظیم سناریو مانور زلزله در مدارس (1) 18,932 کیلو بایت 307
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(2) 13,948 کیلو بایت 192
آمادگی سازه‌ای و غیرسازه‌ای قبل از مانور مدارس(1) 13,016 کیلو بایت 177
ارزیابی، جستجو و نجات (4) 9,630 کیلو بایت 188
ارزیابی، جستجو و نجات (3) 14,641 کیلو بایت 124
ارزیابی، جستجو و نجات (2) 10,009 کیلو بایت 125
ارزیابی، جستجو و نجات (1) 8,786 کیلو بایت 127
کنترل محیطی و اطفاء حریق 12,789 کیلو بایت 134

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد