انیمیشن های کمک آموزشی

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد سری 151 کیلو بایت SWF 6
طرح ساختمانی و الکتریکی مولد تحریک مستقل 153 کیلو بایت SWF 6
راه‌انداز دستی سه نقطه‌ای موتور جریان مستقیم 150 کیلو بایت SWF 6
ترمز دینامیکی موتور سری 150 کیلو بایت SWF 5
تغییرات فوران دربر گیرنده یک حلقه 167 کیلو بایت SWF 7
بررسی امکان حرکت دورانی مداوم توسط کموتاتور 149 کیلو بایت SWF 4
ایجاد میدان توسط قطب‌های کمکی 152 کیلو بایت SWF 4
ایجاد گشتاور و حرکت در موتور ساده جریان مستقیم 208 کیلو بایت SWF 6
نمایش اثر پسماند فوران و شدت میدان خنثی کننده 163 کیلو بایت SWF 3
نیرو و میدان الکتریکی بین بارهای همنام و غیرهمنام 85 کیلو بایت SWF 6
نیروی الکتریکی وارده بار منفی بر بار مثبت 104 کیلو بایت SWF 4
نیروی الکتریکی وارده بار منفی بر بار منفی 76 کیلو بایت SWF 6
نمایش تاثیر وجود هسته آهنی در داخل سیم‌پیچ بر نیروی حاصل از آن 156 کیلو بایت SWF 4
جریان القایی در قالب مستطیلی در اثر شار مغناطیسی 78 کیلو بایت SWF 6
نیروی جاذبه بار 86 کیلو بایت SWF 4
نیروی دافعه بار 97 کیلو بایت SWF 4
نمایش کموتاسیون دو تیغه‌ای در ماشین جریان مستقیم 146 کیلو بایت SWF 3
نیروی دافعه بار و میدان الکتریکی 100 کیلو بایت SWF 5
نمایش نیروی لورنس مؤثر بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی 162 کیلو بایت SWF 3
یک مولد ژنراتور ساده 155 کیلو بایت SWF 5

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد