صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
المعجم: د (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,460 کیلو بایت MP3 145
المعجم: خ (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,460 کیلو بایت MP3 116
المعجم: ح (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 16,703 کیلو بایت MP3 126
المعجم: ج (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 10,757 کیلو بایت MP3 135
المعجم: ث (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,481 کیلو بایت MP3 114
المعجم: ت (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 12,499 کیلو بایت MP3 112
المعجم: ب (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,543 کیلو بایت MP3 115
المعجم: الف (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 49,421 کیلو بایت MP3 121
درس هشتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 6,363 کیلو بایت MP3 139
درس هشتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,351 کیلو بایت MP3 115
درس هشتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 6,323 کیلو بایت MP3 125
درس هشتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 13,891 کیلو بایت MP3 116
درس هفتم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 6,346 کیلو بایت MP3 123
درس هفتم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,171 کیلو بایت MP3 114
درس هفتم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,467 کیلو بایت MP3 125
درس هفتم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 10,218 کیلو بایت MP3 115
درس ششم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,719 کیلو بایت MP3 149
درس ششم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,178 کیلو بایت MP3 132
درس ششم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,866 کیلو بایت MP3 152
درس ششم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,655 کیلو بایت MP3 185

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد