صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پنجم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,027 کیلو بایت MP3 70
درس پنجم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,771 کیلو بایت MP3 44
درس پنجم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,517 کیلو بایت MP3 44
درس پنجم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,951 کیلو بایت MP3 51
درس چهارم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,601 کیلو بایت MP3 76
درس چهارم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,321 کیلو بایت MP3 76
درس چهارم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,404 کیلو بایت MP3 114
درس چهارم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 40,563 کیلو بایت MP3 58
درس سوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,429 کیلو بایت MP3 49
درس سوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,238 کیلو بایت MP3 72
درس سوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,085 کیلو بایت MP3 60
درس سوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,809 کیلو بایت MP3 84
درس دوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,957 کیلو بایت MP3 84
درس دوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,933 کیلو بایت MP3 50
درس دوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,097 کیلو بایت MP3 52
درس دوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 13,040 کیلو بایت MP3 52
درس اول: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,629 کیلو بایت MP3 45
درس اول: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,142 کیلو بایت MP3 52
درس اول (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,276 کیلو بایت MP3 82
درس اول: ترانه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 14,000 کیلو بایت MP3 73

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد