صوت

برای مرتب سازی روی عنوان ستون ها کلیک کنید.

نام حجم قالب ارتباط با (کتاب درسی و...) تعداد بازدید
درس پنجم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,027 کیلو بایت MP3 50
درس پنجم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,771 کیلو بایت MP3 31
درس پنجم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,517 کیلو بایت MP3 31
درس پنجم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 11,951 کیلو بایت MP3 38
درس چهارم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,601 کیلو بایت MP3 38
درس چهارم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,321 کیلو بایت MP3 39
درس چهارم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,404 کیلو بایت MP3 65
درس چهارم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 40,563 کیلو بایت MP3 42
درس سوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,429 کیلو بایت MP3 31
درس سوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 4,238 کیلو بایت MP3 38
درس سوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,085 کیلو بایت MP3 46
درس سوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,809 کیلو بایت MP3 41
درس دوم: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,957 کیلو بایت MP3 41
درس دوم: صحیح و غلط (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 9,933 کیلو بایت MP3 33
درس دوم: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 8,097 کیلو بایت MP3 36
درس دوم (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 13,040 کیلو بایت MP3 37
درس اول: حوار (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 5,629 کیلو بایت MP3 31
درس اول: لغات جدید (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,142 کیلو بایت MP3 36
درس اول (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 7,276 کیلو بایت MP3 62
درس اول: ترانه (سال تحصیلی ۹۷-۹۶) 14,000 کیلو بایت MP3 57

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد