علوم پنجم ابتدایی

بیماری‌های ویروسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
385 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاصله بین مولکولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
195 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عدسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
222 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بررسی عنصر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ذره‌بین

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
783 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اجزای اندام‌های حسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
430 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اجزای خاک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
592 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تک سلولی و چند سلولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر شیمیایی و فیزیکی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
379 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نفوذ آب در خاک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
212 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد