علوم پنجم ابتدایی

آتش‌فشان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,063 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زمین نا‌آرام (ساختمان زمین)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,620 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فرسایش خاک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,702 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آیا نوع خاک در رشد گیاه اثر دارد؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
6,634 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تشکیل خاک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,449 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خاک زندگی بخش

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,261 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر خشکی‌ها و دریاها

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,442 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تاریخچه‌ی جان‌داران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,496 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

استفاده از فسیل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,723 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فسیل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,769 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد