گیاهان

انواع گل

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,874 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع برگ

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
4,907 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع ریشه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,473 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نیاز انسان و گیاهان به نور

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,800 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساقه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,020 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با چرخه تولیدمثل نهان‌دانگان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
37,210 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولیدمثل جنسی در گیاهان؛ قسمت‌های مختلف دانه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
25,984 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,358 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,495 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیدگاه تکاملی در گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,953 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد