گرما

اثر گرما بر مواد جامد، مایع و گاز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

منابع تولید گرما

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,209 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گرما

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه کار و گرما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
309 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مبادله گرمای سامانه بسته با محیط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثر گرما بر روی حرکت سازنده یک ماده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
97 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انبساط (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انبساط (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
156 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انبساط (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
205 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فاصله بین مولکولی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
195 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد