ریاضی پنجم ابتدایی

زاویه و درجات آن 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه و درجات آن 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
106 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
524 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مکعب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,679 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد مخلوط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,817 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم مثلث به کمک نقاله 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
404 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم مثلث به کمک نقاله 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
453 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم مثلث به کمک پرگار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
574 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رسم دایره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
617 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درصد داده شده، مقدار خواسته شده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
256 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد