ریاضی پنجم ابتدایی

کسر متعارفی 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
458 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسر متعارفی 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
462 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسر متعارفی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
682 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسر بزرگتر از واحد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
638 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسر برابر واحد و کسر برابر صفر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
890 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسر 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
114 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسر 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,002 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کاربرد نسبت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
608 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عدد نویسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
950 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب کسر در کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
726 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد