ریاضی پنجم ابتدایی

نقطه‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نسبت و تناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
748 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نسبت مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
423 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقدار داده شده، درصد خواسته شده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
466 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقایسه کسرها با مخرج نامساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
692 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقایسه کسرها با مخرج مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
400 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقایسه چند کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
274 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقایسه کسرها 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقایسه عدد مرکب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
414 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مقایسه عدد مخلوط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
460 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد