ریاضی پنجم ابتدایی

درصد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
385 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت - عدد مرکب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
552 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت - عدد مرکب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
552 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خط تقارن 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,820 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خط تقارن 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
173 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع، تفریق، ضرب و تقسیم اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
759 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق کسرهای متعارفی با مخرج‌های نامساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
383 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تشخیص مفهوم بزرگتر و کوچکتر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع کسر متعارفی با مخرج مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
253 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد