ریاضی پنجم ابتدایی

جمع 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
95 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
199 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم کسر بر کسر با مخرج نامساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
444 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم کسر بر کسر با مخرج مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
672 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم عدد صحیح بر کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
307 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم دو عدد صحیح غیرقابل بخش‌پذیر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعشار

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,584 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقارن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,528 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق کسر متعارفی با مخرج مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
249 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تفریق عدد مرکب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
442 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد