ریاضی پنجم ابتدایی

تفریق عدد مخلوط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
790 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تعادل اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
243 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تخمین (ضرب تقریبی)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
813 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل واحدها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
150 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط (روش تقسیم)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
482 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط (روش گسترده)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
258 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل عدد مخلوط به کسر بزرگتر از واحد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
353 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تبدیل اشکال هندسی به یکدیگر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بررسی اطلاعات (معدل یا میانگین)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
816 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
101 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد