ریاضی پنجم ابتدایی

ارزش مکانی اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
655 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

خواندن ساعت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
129 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 15

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
333 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
365 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 9

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 6

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
427 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
333 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
423 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش بخش‌پذیری بر 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
360 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش احجام و اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
375 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد