ریاضی پنجم ابتدایی

ضرب کسر در عدد صحیح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
482 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب عدد صحیح در کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
748 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب ذهنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
458 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعشاری

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,482 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

انواع زاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
988 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت مثلث و اضلاع آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مجموع زوایای داخلی چند ضلعی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت چند ضلعی و مساحت آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت چند ضلعی‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
110 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد