مثلث

محاسبه مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
682 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
505 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اثبات مساحت دایره از روی مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
67 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
466 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثلث قائم‌الزاویه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
588 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارتفاع و قاعده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
456 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مثلث متساوی‌الساقین و متساوی‌الاضلاع

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
361 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مجموع زاویه‌های داخلی مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
289 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت مثلث و اضلاع آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
111 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت چند ضلعی و مساحت آن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
127 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد