ریاضی پنجم ابتدایی

محاسبه حجم مکعب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
289 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مبلغ پرداختی داده شده قیمت کل خواسته شده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
221 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گرم و کیلوگرم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
4,165 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

درصد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
957 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تقسیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
612 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مجموع زاویه‌های داخلی مثلث

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
289 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسرهای معادل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسرهای مساوی و ساده کردن کسر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
501 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کسرهای مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
909 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مساحت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
962 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد