ریاضی پنجم ابتدایی

جدول تناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,957 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع عدد مرکب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
427 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع عدد مخلوط

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
499 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع با کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع اعداد 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
112 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع 6

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
98 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
99 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
99 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
99 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد