ریاضی اول ابتدایی

آشنایی با علامت مساوی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
822 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با علامت مساوی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
347 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی و آشنایی با رنگ‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
307 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,185 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (5)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
913 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (4)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
911 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,207 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
533 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,632 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش داخل و خارج

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
160 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد