ریاضی اول ابتدایی

آشنایی با برنامه‌های درس ریاضی پایه اول ابتدایی (1)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
46,523 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جاگذاری صحیح

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
107 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع کوچک‌تر از 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
321 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع کوچک‌تر از 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
401 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
434 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
531 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
340 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
429 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
386 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی و آشنایی با رنگ‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
328 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد