ریاضی اول ابتدایی

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
81 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
106 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (9)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
915 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (8)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,039 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (7)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,037 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمع و تفریق اعداد کوچک‌تر از 10 با استفاده از شکل (6)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
256 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش ترتیب اعداد و نماد بزرگ‌تر، کوچک‌تر و مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
299 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با علامت کوچک‌تر، بزرگ‌تر و مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
370 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با علامت کوچک‌تر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد