ریاضی اول ابتدایی

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
512 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
423 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و مقایسه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
697 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
470 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
352 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

الگویابی و آشنایی با اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
464 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آشنایی با کسر به کمک شکل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
180 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
180 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد