آموزش اعداد

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
434 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
531 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
429 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
589 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
512 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
423 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش و مقایسه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
697 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
352 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش ترتیب اعداد و نماد بزرگ‌تر، کوچک‌تر و مساوی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
299 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

آموزش اعداد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,185 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد