ریاضی اول ابتدایی

شمارش اعداد یک رقمی (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
437 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد یک رقمی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
529 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش اعداد یک رقمی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,509 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش پنج‌تایی (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
171 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش پنج‌تایی (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
114 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش چهارتایی به کمک محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
115 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش دوتایی به کمک شکل و محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
100 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شمارش سه‌تایی به کمک شکل و محور

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
134 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناخت اشکال هندسی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
149 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

عمل جمع (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
85 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد