سال سوم متوسطه

مراحل مختلف میتوز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
8,123 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مراحل مختلف میتوز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
29,917 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخه سلولی، سرطان اختلال در تنظیم چرخه سلولی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
31,161 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جهش‌های کروموزومی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,072 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تولید مثل باکتری

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,525 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

همانندسازی DNA

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,053 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کشف ساختار DNA

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,773 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

در جستجوی ماده ژنتیک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
22,911 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها و DNA

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نقش غده پینه‌آل و پانکراس در بدن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,199 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد