DNA

همانندسازی DNA

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
26,053 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کشف ساختار DNA

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,773 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ساختار شیمیایی نوکلئیک اسیدها و DNA

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
30,283 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مولکول‌های زیستی و تار عنکبوت

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
11,577 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد