سال سوم متوسطه

چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان دانه‌دار

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
19,358 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

چرخه تولیدمثل جنسی در گیاهان بدون دانه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,495 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

دیدگاه تکاملی در گیاهان

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,953 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بیماری‌های ژنتیک

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
33,818 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ژنتیک در گذشته

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
23,413 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

بکرزایی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,047 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اسپرم‌زایی، تخمک‌زایی، سندرم داون

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
27,155 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میوز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
3,910 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میوز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
32,513 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

میوز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
9,716 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد