سال سوم متوسطه

غده تیروئید و غده‌های پاراتیروئید

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,156 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

غدد فوق کلیه

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
7,721 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

غده‌های درون‌ریز اصلی بدن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
16,307 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هورمون‌ها چگونه کار می‌کنند؟

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
20,162 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هورمون‌ها و دستگاه درون‌ریز

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
21,252 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

گیرنده‌های حسی جانوران

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
24,301 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندام‌های حسی (زبان، بینی)، پردازش اطلاعات حسی

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
18,016 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندام‌های حسی (گوش)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
17,173 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مکانیسم دیدن

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
25,455 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اندام‌های حسی بدن (چشم)

نوع رسانه: 
فیلم
حجم: 
14,886 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد