سال سوم متوسطه

واکنش آب و لیتیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
548 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

رابطه جرم مول

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
580 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش تولید اسید سولفوریک

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
93 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

اشکال سوختن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,336 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,269 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش ترکیب - سنتز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش تجزیه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر شیمیایی - ایجاد گاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
381 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فرایند تقطیر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
96 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جداسازی مخلوط مایع‌ها

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
475 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد