واکنش شیمیایی

واکنش آب و لیتیم

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
548 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش جا‌به‌جا‌یی دو‌گانه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,269 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش ترکیب - سنتز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
91 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش تجزیه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
84 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تغییر شیمیایی - ایجاد گاز

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
381 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

شناسایی یون آهن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
105 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش جا‌به‌جایی دو‌گانه (نقره نیترات و سدیم کلرید)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
174 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش جا‌‌به‌‌جایی یگانه آلومینیوم و محلول مس (II) سولفات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
171 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش تجزیه (آمونیوم دی کرومات)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
7,364 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واکنش تجزیه هیدروژن کربنات مس در اثر گرما

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
116 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد