بنویسیم

3- کامل کردن جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- مرتب کردن جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

1- مرتب کردن جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
299 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی جمله

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
300 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

4- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,001 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

3- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
541 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
301 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

1- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
304 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

وصل کردن کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- صفات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
317 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد