بنویسیم

مترادف 6

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
456 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مترادف 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
599 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مترادف 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
244 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مترادف 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
256 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مترادف 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
250 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مترادف 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
608 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نهاد و گزاره

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
324 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
303 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قافیه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
312 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

فعل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
309 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد