بنویسیم

مرتب کردن کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
162 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن کلمات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
163 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 16

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 15

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
188 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 14

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
190 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 13

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
189 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 12

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
187 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 11

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
187 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 10

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
157 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

جمله‌سازی 9

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
156 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد