بنویسیم

تکمیل جملات 7

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
549 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 6

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
566 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
546 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
546 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
549 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
548 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
305 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ارتباط کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
321 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
257 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مرتب کردن کلمات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
193 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد