کامل کردن جملات

کامل کردن متن

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
132 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

ضرب‌المثل

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
315 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

5- کامل کردن جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
301 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

4- کامل کردن جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
316 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

3- کامل کردن جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
314 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- مرتب کردن جملات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
319 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

3- جای خالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
313 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- جای خالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
323 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

1- جای خالی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
291 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

تکمیل جملات 9

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
307 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد