بنویسیم

کلمات مخالف 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,339 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مترادف کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,339 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 5

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,342 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,343 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,344 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 9

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,341 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 8

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات مرتبط 7

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد