بنویسیم

هم‌خانواده 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,231 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌خانواده 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
356 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نهاد و گزاره 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
323 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نشانه ـَ نده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
327 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفرد کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
295 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معادل فارسی 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
302 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معادل فارسی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,238 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخالف کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
401 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مخالف تصویر

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
629 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مترادف، متضاد

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
541 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد