صفت

موصوف و صفت (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موصوف و صفت (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موصوف و صفت (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صفت (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
218 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صفت (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صفت

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
302 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- صفات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
317 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

1- صفات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
326 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

قید

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
303 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

صفت - مضاف‌الیه

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
327 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد