دستور زبان فارسی

واژه مناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
133 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌قافیه (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
132 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌قافیه (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
139 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌خانواده (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
135 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌خانواده (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
122 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌خانواده (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
131 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

نثر ساده

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
124 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موصوف و صفت (3)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
119 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موصوف و صفت (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

موصوف و صفت (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
215 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد