کلمات هم‌معنی

مفهوم معنی لغات (2)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
126 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

مفهوم معنی لغات (1)

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
125 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

واژه مناسب

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
133 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
300 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

4- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,001 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

3- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
541 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
301 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

1- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
304 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی 1

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
792 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

هم‌معنی - مخالف

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
562 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد