معنی کلمات

معنی لغات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
121 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
120 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

کلمات هم‌معنی

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
300 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

4- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
1,001 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

3- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
541 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

2- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
301 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

1- معنی کلمات

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
304 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 4

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
355 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 3

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
361 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 

معنی کلمات 2

نوع رسانه: انیمیشن
حجم: 
375 کیلو بایت
ارتباط با کتاب درسی: 
Syndicate content

وزارت آموزش و پرورش > سازمان پژوهش و برنامه‌ريزی آموزشی
شبکه ملی مدارس ایران رشد